Vendégkönyv

 

 Mesterházy Zsolt 2003.03.10 – 16:04
Dr. Paposi-Jobb Andornak!
Kedves Doktor Úr!
Köszönjük a bírálatot, teljesen igaza van. Magunk is ismerjük Molnos Angéla magyarító törekvéseit, néhány írásban, netán fordításban ennek van némi nyoma. Van tennivaló bőven. Lehet, ha teljesen magyarul írnánk csak, tudományos körökben nem értenék meg. Hihetetlen távlatok: egy új tudományos “tolvajnyelv” a láthatáron, amit mindenki megért, kivéve a tudományosokat!
Egyben üdvözlöm, mint régi tamanás kollégát, ezúton is.

 

 Tóth Gyula 2003.03.07 – 15:41
Na de hogy a csillagászati felvetéseire is kitérjek, Ön a következőket írja:

“A történelemhamisítás esetén az égbolt jelenlegi állapota nem vághatna egybe azzal a fizikai úton megállapítható konstrukcióval, amit az ókori és kora középkori csillagászok leírása óta össze tudunk állítani. A sumér, egyiptomi, görög, indiai, kínai, indián, sőt még a 614 és 911 között élt csillagászok asztrológiai vizsgálatai ránk maradtak, s ezek révén meg tudjuk állapítani az égbolt jelenlegi állapotát anélkül, hogy akár csak felnéznénk a csillagos horizontra.”

Teljesen igaza van, az én legelső gondolataim egyike is az volt, hogy a csillagászat tudománya alkalmas lehet arra, hogy az Illig elméletéről szóló vitában végül kimondja a döntő érveket. Igen ám, de nézzük meg egy kicsit alaposabban ezt a több mint tíz évre visszanyúló vitát! Az ellenérvek elsöprő többsége mindössze csak az “oroszistvános-blődség” szintjéig tud eljutni! Sokan valós ellenbizonyítékok említése és érdemi ellenvetések nélkül vagdalkoznak csupán, és a legnyomósabb érvük az, hogy “Illig elmélete szimpla marhaság!”. (Vagy mint ahogy Orosz István fogalmazott a Népszabadságban: blődség! Pedig Orosz István nem egy laikus, hanem egy debreceni professzor, tehát tőle azért egy kicsit komolyabb ellenérveket vártunk volna, ha már megszólalt ebben a vitában!) Olyan csillagászati ellenérveket, amelyeket már komolyan is lehetne venni, mindezidáig egyetlen Franz Krojer nevű úriember szolgáltatott, de ő is folyton csak egy “Spika” névre hallgató csillag pozícióján lovagol, amelyet állítólag két ókori forrás említ. Na most ezzel szemben áll Hunnivári Zoltán könyve, a “Hungár naptár”, amelyben, hogy Merterházy Zsoltot idézzem: “Hunnivári a pesti csillagászok segítségével szikár oldalak tucatjain számolja a napfogyatkozások idejét percre pontosan”, és – teszem hozzá immár én – mutatja ki csillagászati eszközökkel a beiktatott évszázadok meglétét!

Ha tehát a csillagászat tudományát hívjuk segítségül, akkor egyik oldalon Franz Krojert lehet megemlíteni, akinek tudomásom szerint egyetlen érve a Spika csillag pozíciója, a másik oldalon meg Hunnivári Zoltánt, aki könyvében töménytelen csillagászati számítással igazolja a beiktatott századok meglétét! Had kérdezzem meg: melyik oldal a súlyosabb…? Ugyanakkor felmerül a kérdés: ha csillagászati eszközökkel valóban hathatósan cáfolni lehetne Illig tézisét, akkor miért hallgatnak a csillagászok (Franz Krojert kivéve) immár több mint tíz éve? Miért nem aktivizálják magukat egy kicsit? Miért nem igyekeznek rendet vágni a zűrzavarban? Arra örökösen lehet hivatkozni, hogy a csillagászat úgyis “sec-pec” megcáfolhatná Illig elméletét, de szeretnénk már látni is ezeket a cáfolatokat!

No talán még egyetlen gondolatot had mondjak el a végére: Szintén Hunnivári Zoltán ismerteti a “Hungár naptár” című könyvében, hogy Isaac Newton-nak, e nagy XVII. század végi XVIII. század eleji fizikusnak, akit a Newton-féle fizikai törvények megszövegezése miatt a klasszikus fizika atyjának is szokás nevezni, 1728-ban, tehát már egy évvel halála után kiadták egy könyvét, amelyet élete végén írt, és amelynek a címe a következő volt: „The Chronology of Ancient Kingdom amended”. E könyve miatt Newtonról állítólag az az általános vélemény alakult ki, hogy „élete végére megzavarodott, mert háromszáz évvel közelebbinek gondolta a görög világot”! Elég világosan kitűnik tehát, hogy fizikus lévén természettudományos alapon „észrevett valamit”! Azt gondolom már pusztán Newton neve is elég nagy súllyal esik a latba ahhoz, hogy komolyan vegyük ennek a koraközépkori 297 – 300 éves naptárhamisításnak a lehetőségét!

 

 Tóth Gyula 2003.03.07 – 14:05
Tisztelt Petey!

Sajnos e vendégkönyvnek a keretei túlságosan szűkösek ahhoz, hogy hathatósan és részletesen kifejthessem az álláspontomat. Kénytelen vagyok tőmondatokra szorítkozni. Szeretném azonban felhívni a figyelmét egy olyan alapvető és kardinális jelentőségű pontra, amely a szememben igen nagy súllyal esik latba Heribert Illig elmélete mellett.

Nézzük mi is a helyzet valójában:

Adva van egy Heribert Illig nevű bajor kutató, aki nyugat-európai írott és régészeti források alapján, a Karoling birodalom korából fennmaradt irdatlan mennyiségű hamis okmányból, az aacheni palotakápolna saját korát több évszázaddal megelőző építészeti megoldásaiból, XIII. Gergely pápa furcsa naptárreformjából, meg sok egyéb történelmi furcsaságból kiindulva, és természetesen kitekintve a kínai, indonéz, arab, zsidó, bizánci és indiai kultúrákra is, a kilencvenes évek elején kidolgozott egy elméletet arról, hogy az európai időszámítás 297 esztendővel nem stimmel. Pont. Ezt az elméletet Illig több mint egy évtizeden keresztül szilárdan tartotta a csekély számú és meglehetősen súlytalan ellenérvekkel szemben.

Illig azonban egy dologra nem tért ki soha, arra egyetlen árva szóval sem utalt, azt nem boncolgatta. Sőt, a jelek szerint nem is nagyon ismerte, és a probléma létezéséről sem tudott. Ez pedig a magyar krónikás hagyomány! Mégpedig az a magyar krónikás hagyomány, amely olyan elementáris erővel támasztja alá a feltevéseit, hogy ha Illig tudott volna róla, akkor minden bizonnyal a könyvében kiemelt helyet, sőt, külön fejezetet szentelt volna a témának!

Tudniillik a magyar krónikás hagyomány a magyar honfoglalás datálásával kapcsolatban szemlátomást óriási zavarban van: Kálti Márk a Képes Krónikában a magyarok honfoglalását két-három évszázaddal korábbra datálja annál, mint ahova a ma érvényben lévő hivatalos kronológia teszi. Jó – gondolhatnánk – nem kell a dolognak túl nagy jelentőséget tulajdonítani, biztos elírta vagy elszámolta, neadjisten többet ivott a kelleténél. Igen ám, csakhogy ezzel a problémával nincs egyedül! Ugyanis Kézai Simon a krónikájában meghagyja ugyan a magyar honfoglalást a nyolcszázas évek végén, ám – és most tessenek megkapaszkodni – Attilát nem a négyszázas évek első felébe datálja, hanem 300 évvel későbbre, azaz a hétszázas évekbe! Ezáltal Kálti és Kézai, így együtt, világossá teszik, hogy nem a matematikai tudásuk mondott csődöt, hanem egyugyanazon problémát, nevezetesen az illegálisan beiktatott három évszázad problémáját kívánják feloldani, mégpedig két ellentétes úton, két ellentétes módszerrel.

Tehát adva van egy ilyen magyar krónikás hagyomány, amely ilyen penetránsan produkálja éppen a kérdéses korban éppen azt a 300 év differenciát, amelyet Heribert Illig tisztán nyugateurópai források alapján is ki tudott mutatni, úgy, hogy közben a magyar krónikás hagyományt még csak nem is ismerte!

Azt vegyük tehát észre, hogy ez két, egymástól teljesen különálló dolog, amelyek azonban 100%-ig egybevágnak! A dolog egyik oldala a nyugat-európai oldal, amely önmagában is megáll, hiszen Illig tíz éven keresztül kizárólag nyugat-európai érvekkel támogatta az elméletét, a dolog másik oldala pedig a magyar krónikás hagyomány, amely a nyugat-európai érvrendszertől teljesen független, ám maximális mértékben alátámasztja azt! Lehet-e, szabad-e egy ekkora egyezést teljes mértékben figyelmen kívül hagyni, és szimplán “blődségnek” nevezni, mint ahogy azt például Orosz István tette?

 

 

 Petey 2003.03.07 – 12:09
Tisztelt Tóth Gyula!Úgy vélem,bizonyos tekintetben egy cipőben evezünk:Önnel egyetemben nekem sincs módom rá,hogy Illig úr összes felvetését az idegen civilizációkkal való érintkezésről megvizsgáljam,és megcáfoljam,netán elfogadjam felvetéseit.Elismerem,hogy felkészültsége és tárgyi tudása a témában(szorgos autodidakta lévén)nagyobb,mint akármelyik kívülállóé(akár az enyém,akár az öné).Mondhatom ezt azért is,mert tegnapi írásomban tárgyi hibát követtem el:Vörös Erik(vagy skandináv nevén:Leif Eiriksson) nem 911 előtt élt,hanem valamivel utána.Az Újvilágba vezető útjára 986-987 táján indult el Izland szigetéről,körülbelül huszonöt hajóval,s, grönlandi kitérővel, az ezredforduló idején ért földet az amerikai kontinensen.Ez az adat nem feltételezés:írásos és tárgyi bizonyítékok támasztják alá valódiságát,bővebben lehet róla olvasni Helge Ingstad 1972-ben magyarul is megjelent könyvében.Lényegében tehát ez a tény nem cáfolja meg Illig úr elméletét , hiszen az esemény 911 után történt.A hiba az én felelősségem,nem lexikonokból dolgoztam.Rávilágít ez az eset arra a tényezőre,ami véleményem szerint Illig úr viszonylagos sikerének a titka:képes volt meggyőzni olyanokat,akiknek kevés,vagy legalábbis nála kevesebb történelmi tudása van a korról.Bevallhatjuk,a legtöbben minden bizonnyal ilyenek vagyunk.Nem jelenti azonban ez azt,hogy alapos történelmi kutatásokkal ne lehetne találni olyan adatot,ami az Európa és a világ többi része közötti, 614 előttre datálható kapcsolatról árulkodik.Meggyőződésem,hogy létezik ilyen forrás,és segítségével tudományos berkekben meg fogják tudni cáfolni Illig úr elméletét ezen a téren(is),ha talán még nem tették volna meg.A magam részéről erre nem vállalkozhatom,azonban(Illig úrhoz hasonlóan)autodidakta lévén,a nagyképűség bélyegének remélhető elkerülésével, józan paraszti ésszel meg tudom cáfolni a “kitalált középkor” elméletét.Alább kifejtettem,hogyan,megvilágítanám azonban még egyszer a dolgot.A történelemhamisítás esetén az égbolt jelenlegi állapota nem vághatna egybe azzal a fizikai úton megállapítható konstrukcióval,amit az ókori és kora középkori csillagászok leírása óta össze tudunk állítani.A sumér,egyiptomi,görög,indiai, kínai,indián,sőt még a 614 és 911 között élt csillagászok asztrológiai vizsgálatai ránk maradtak,s ezek révén meg tudjuk állapítani az égbolt jelenlegi állapotát anélkül,hogy akár csak felnéznénk a csillagos horizontra.A következő ellenvetés erre nyilván az,hogy ezeket a műveket is utólagosan hamisították meg szerte a világon,Európátol kezdve Kínán át Amerikáig…Erre csak azt tudom felelni:érvre mindig van ellenérv,de könnyen el lehet dönteni,hogy a kettő közül melyik a fajsúlyosabb.Nehéz belegondolni,hány,911 után alkotó történetírót kellett hatásosan meggyőzni arról,hogy ezentúl hamis évszámmal datálják a műveiket,olyan hatásosan,hogy azt mindenki zokszó nélkül elfogadta.Ilyesmi még a XX.század legsötétebb fasiszta és kommunista totális diktatúráinak sem sikerült,nemhogy a felaprózott hatalmú X.századi Európa uralkodóinak.
A magam részéről kész vagyok az érdemi vitára bárkivel,akár ezen az oldalon,akár másutt.Ismétlem,nem áll szándékomban senkinek a nézeteit megbántani:egyetlen eszközöm a logikus és némi történelemtudással felvértezett érvelés.Hiszem,hogy bármely vita alapja csak ez lehet,nem pedig a puszta érzelmekre való hagyatkozás…

 

 Tóth Gyula 2003.03.06 – 21:18
Tisztelt Petey!

Visszatérve egyetlen gondolat erejéig az európai és az amerikai civilizációk kronológiáinak összevetésére: “határozott és egyértelmű” szinkronizációs pontokat kellene látni! Ilyen pedig valóban nincs. Tudok persze Vörös Erikről, meg azokról az elméletekről, amelyek szerint a két kultúra már jóval korábban is érintkezhetett egymással. Magam sem zárom ki ennek a lehetőségét. Ám úgy gondolom, hogy ezek az önmagukban is vitatott és homályos pontok nem alkalmasak arra, hogy cáfolják Illig felvetéseit.

A radiokarbon kormeghatározási módszer hitelességének és pontosságának a kérdésébe most ne menjünk bele. Vannak olyan nem teljesen megalapozatlan vélemények, amelyek szerint alapvető elvi módszertani problémák merülnek fel vele kapcsolatban.

Ami pedig a többi kultúrát illeti:
Ön említette Indonéziát. Nos Illig górcső alá veszi például Jáva történetét, ahol a sziget keleti fele és nyugati fele között furcsamód 300 év eltéréssel indul meg a gazdasági és kulturális fejlődés. Kitér Kínára is, ahol ugyan látszólag nem hiányzik 300 év egy blokkban, ám sok kínai találmányt 300 évvel a feltalálásukat követően újra fel kell találni, mert valami sejtelmes okból kifolyólag időközben rendre elfelejtődtek. Aztán Illig kitér az iráni párszikra, akik a mai napig sem értik, hogy Indiában élő hittestvéreik az Iránban használt naptárhoz képest miért térnek el 300 évvel. Kitér a zsidókra, az arabokra, Indiára stb.

Nem áll módomban Illig összes adatát sem felsorolni sem leellenőrizni, de az egészen nyilvánvalóan nem igaz, hogy teljesen figyelmen kívül hagyná az Európával érintkező civilizációk kérdéskörét! A “Kitalált középkor” című könyvének “Az üres régi világról” – című fejezete éppen ezt a témát boncolgatja. Továbbá felhívom a figyelmét a “Korlátolt felelősségű naptár” című írására is, melyet szintén ebben a témakörben írt!

 

 Petey 2003.03.06 – 16:17
Tisztelt Tóth Gyula! Érvelése helytálló:az egybevetéshez valóban két időpontot kell vennünk 614 előtt és 911 után.Önnel ellentétben azonban úgy gondolom,hogy ez egyáltalán nem lehetetlen.Téves az az elgondolás,hogy Amerikát Kolombusz fedezte fel a XV.században:ő legfeljebb csak sokadikként érkezezhetett oda az Óvilágból.Alaposak a feltevések arra nézve,hogy az ókori egyiptomiak már járhattak Amerikában,gondoljunk csak az azték és a Nílus-menti piramisok azonos építési technikájára.Hogy ez nem volt lehetetlen,arról Thor Heyerdall tutaja már meggyőzte a világot.Ide vonatkozóan nincs közvetlen bizonyítékunk:arra viszont igen,hogy a viking Vörös Erik, kísérőivel együtt a IX.században Új-Fundland földjére tette a lábát és máig fennmaradt régészeti leleteket hagyott maga után.Ezeknek a korát radiokarbon vizsgálattal már megállapították,kb.1150 évvel ezelőttiek.Az Illig-féle elmélet szerint Vörös Erik nem is létezhetett,hiszen éppen a kérdéses időszakban élt,ha mégis, és utazása 614 előtt történt volna meg,érthetetlen,miért nem tanúskodik róla egyetlen európai írásos forrás sem ebből korból.Ha viszont 911 után, a leleteknek nem 1100 éveseknek,hanem 800 évnél feltétlenül korábbinak kellene lenniük.Az amerikai analógiát csak példának hoztam fel:az arab világ,India,Kína vagy Indokína mind-mind kapcsolatban állt Európával úgy 614 előtt,mint 911 után,s erről világos történeti feljegyzések és régészeti nyomok maradtak ránk.Felvetéseimnek ez csak az egyik része:alább felvázoltam,hány megemlíthető tény nem függ össze véleményem szerint Illig úr gondolataival.

 

 Dr. Paposi-Jobb Andor 2003.03.06 – 11:39
Tisztelt magyarok

A 2oo3, febr. 28-án küldött villanyleveletek igen érdekes és főleg hasznos közölmény. Köszönet érte! Bizom abban, hogy sorban jelentkeznek érdekelt kutatók, tudósok, történészek és nyelvészek az alkotó és megújhódást célzó munkára. Dicséret azoknak akik máris fevették a tollat saját történelmünk és európa történelmének újraértékelésére. Elkeseredtem viszont egyrészben, amikor átolvastam a villanyleveleteket amelyben hírt adtok a “KITALÁLT KÖZÉPKOR”ról szóló írásokról és szerzőkről…  Arra figyeltem fel, hogy a szerzők egyre-másra használják írásaikban az idegen szavakat. Sajnálatos szokása számtalan magyarnyelvű írónak az idegen szavak felelőtlen használata. Kirekesztvén sok-sok szép magyar szót csorbitják a csodálatosan ősi magyar nyelvet. Felsorolom hát itt azokat az idegen szavakat melyeket villanyleveletekben leltem, hogy szemléletesebbé tegyem zúgolódásom tárgyát:

FORUMUNK, INFORMÁCIÓKKAL, FIKTIV, INTERJÚ, EREDETMITOSZAINK, KALENDÁRIUM, TEOLOGIA, LEXIKONOK, LOGIKÁJA, MATEMATIKÁJA, KORRIGÁLTÁK, KRONOLOGIA, EMINENCIÁSAI, KAPACITÁSOK, AKADÉMIÁRÓL, TRENDEKHEZ, POZICIÓ, SZLOVÁKOFIL, MODERNIZÁLT, SZABOTÁLJÁK, HIPOTÉZIS, LAIKUS, DÁTUM, NAPTÁRKORREKCIÓS, EKLIPTIKAI, APROPÓJÁN, INTERNETES, ROMANTIKUS, EPILOGUS, DOGMÁVÁ, SZUBKONTINENS, OBJEKTIV, KOLOSTORONKÉNT, GENETIKAI, KONCEPCIÓT, ANTROPOZÓFIAI, KONKRÉTABBAN, ZÓDIKUSI, SÉMA, SZEREPLOGÁRDÁJÁT, ASZTRÁLMITOSZI, ILLUSZTRÁLT, STÁCIÓK, AKTUÁLIS, PER DEFINITONEM, METEOROLOGIAI, INTERETNIKUS, INTERKULTURALIS, SZIMBOLUMOKKAL, ARCHAIKUS, RACIONÁLIS, LINEARIS, ANALOGIÁLIS, FUNKCIÓT, POTENCIÁLISAN, HOLISZTIKUS, PRÓBÁLTAN, HOLOGRAM, MISZTÉRIUMBAN, SZAKRAMENTUMMÁ, PROGRAMOKAT, ELEKTRONIKUS, FIZIKAILAG, NUMERIKUS, LINGVISZTIKAI, VIDEOFELVÉTELEK.

Nem is zúgolódásról lenne itt szó, hanem jó magyaros összefogásról.  Összevont erővel megtisztithatnánk édes magyar nyelvünket. Jövő írásainkban legyünk több figyelemmel és tisztelettel ősgazdag magyar nyelvünk iránt. Ne pocsékoljuk el azt az ősi kincset amit édesanyánktól, nagyanyáinktól – végtelenségig visszamenően – örököltünk.
Az immár negyedévszázadot megért TAMANAtudományos kutatásnak – Dr. Vámos-Tóth Bátor alkotásának és munkásságának – egyik legalapvetőbb felismerése éppen az, hogy a világ történelmét megismerni és megérteni a magyar nyelv tudása nélkül csak hiányosan lehetséges. Olyan valami mint félkézzel pecázni. Korábban már jól rávilágított erre Dr. Barát Tibor.
Az etruszkok nyelvét és írásokat kutató tudósok is tisztában vannak ezzel a fontos ténnyel.
Vannak mégis magyar írók akik gyakran azt állítják, hogy pl. a fentebb kipecázott és szemléltetett idegen szavak zömemár “meghonosodott”…  Ez a vélemény az ami nagyon sajnálatos. A rákfene is így gyarapszik… Én inkább azt állítom, hogy magyar értelembeli és magyar hazaszeretetbeli tunyaságról vall az ilyen “magyar” író – de egykori tanítója is.  Milyen szép lenne az ha egy hajlandó magyar kézenfogna egy  magyar középiskolást ifjat és feladná neki leckének az itt felsorolt idegen szavak  magyar szavakkal való helyettesitését… Milyen jó lenne kezdésnek.
Jónéhányévvel ezelőtt a Duna egyik északi holtágánál napozgattam és “tamanáztam” a neves felvidéki magyar íróval – Czúth Jánossal és nemzetesasszonyával, Katival – amikoris megegyeztünk abban, hogy bárhova is sodorjon minket a sors minden tehetőt megteszünk édes anyanyelvünk védelmében. Nem elég a nemzet testének megőrzésén magyar módra munkálkodni, hanem a nemzet nyelvét is művelni kell magyar módra. Itt Északamerikában a társadalomtudósok mellveregetéssel könyvelik el azt a tényt, hogy az angolszász nyelv és kultúra világszerte hódít.  A  szó-számvetőgépük(computer) és a világhálózatuk  (internet) révén éppen a kezdetleges angol nyelv érvényesül erőszakosan !!  Emlékezünk azokra az időkre amikor a latin, a német majd az orosz hódított édes hazánkban?
Amikor Kiss Dénes íróval legutóbb Budapesten beszélgettem elkuncogtunk azon, hogy “marsi”  származásu-e a magyar nyelv és, hogy a magyar nyelvünk menyire különbözik az összes más nyelvek 99% -ával… Ott is egyezséget kötöttünk a magyar nyelv védelmezésére. Csak így maradhat magyar értelmünk “világos”. Koszecz Sándor szavaival élve: “Ha ez hosszú távon nem tud megvalósulni, menthetetlenül elsötétedünk.” (Népmese.hu) Lépésről lépésre ez történt és történik magyar történelmünkkel…
Köszönettel adózunk Dr. Vámos-Tóth Bátor negyedévszázados tudományos munkásságának, a 7000 oldalt számláló TAMANA Gyüjteményéért. Világegyetemes ténykutatásai fényt derítenek ősmagyar dicső történelmünkre. Hosszan és vérmesen vitatkoztunk Bátorral azon, hogy miért adatott éppen a magyaroknak az a szerep, hogy az öt világrészen előforduló földrajzi és családnevek ősegyetemes összefüggéseit feltárják, elemezzék s felsorakoztassák. Mi a titokzatos kulcsa a Tamanatudományos módszernek? Ha nem is vesszük számba az anyatej egészséget formáló fontosságát a magyar nyelv elvitathatatlanul az !  Kinek lehet tehát kifogása a magyar nyelv tisztasága ellen?  A “kitalált középkor” a magyar nyelvet is kivánta kivágni európa közepéből – nem csupán a szánkból!  Nos, meddig engedjük?

Hazafias tisztelettel,

Dr. Paposi-Jobb Andor
Művészettörténész, Tamana Tudományos kutató

 

 

 Tóth Gyula 2003.03.06 – 00:02
Véleményem szerint az a tény, hogy az amerikai kontinens azték és maja civilizációinak történetében nem mutatható ki az európaiéhoz hasonló 300 év szakadék, a jelen kérdés szempontjából teljességgel érdektelen. Ugyanis ez csak abban az esetben volna érdekes, ha legalább 2, azaz két ponton tudnánk egymáshoz szinkronizálni Amerika és Európa kronológiáit! Ha létezne a két kultúrkör között egy 614 előtti határozott és egyértelmű szinkronizációs pont, meg létezne egy ugyanilyen szinkronizációs pont 911 után is, na akkor már volna miről beszélni! Abban az esetben ugyanis elegendő volna megvizsgálni, hogy mennyi idő telt el az egyik kultúrkörben a két szinkronozációs pont között, és mennyi a másikban, és máris látni lehetne, hogy megáll-e Illig elmélete vagy sem. Erről azonban szó sincs, hiszen Amerika XV. század végi felfedezését megelőzően a két kontinens történetének nincs egymással olyan érintkezési pontja, amelyből ki lehetne indulni! 614 előttről meg pláne nincs! De javítsanak ki, ha tévednék!

 

 Petey 2003.03.05 – 19:12
Belefutok mégegyszer:ha a maja vagy a kínai naptárakból nem hiányzik a kérdéses időszak,akkor az európaiakból miért?Vegyük kiindulópontul a jelen időket:ha visszafelé haladunk az időben ezen naptárak alapján,minden egyes évről be tudnak számolni,a 614-911 közti időről is.Ezek keletkezési idejét 1100-1400 évvel ezelőttre datáljuk.Továbbmegyek:az égbolton az asztrológiai jelenségeknek az idő haladtával megvan egy szabályos rendje(napfogyatkozások,bolygómozgások,üstökösök, stb.)Pontos feljegyzések maradtak ránk ezekről a jelenségekről a 614 előtti időkből, úgy Európából,mint Kínából,Indiából,vagy éppen Közép-Amerikából.Ha tehát a tárgyév után kimaradt volna jó háromszáz esztendő,az égboltnak ehhez kellett volna “igazodnia”,vagyis ma az 1700-as évek állapotait kellene látnunk az égen.Rendkívül bizarr gondolat…Ezek után nem is érdemes belegondolni, hány, a kérdéses korszakban alkotó történetírót kellett “kitalálni”,hány írásos dokumentumot kellett meghamisítani az álnok pápáknak olyan sikeresen,hogy az eddig csak egyetlen embernek tűnt fel a világtörténelemben… Nem beszélve a korszakból fennmaradt,radiokarbon vizsgálattal pontosan datált tárgyakról,amiket 614 előtt előre meg kellett alkotni csak azért,hogy az egyháznak legyen alibije akkor ,ha ezer év múlva Illig úr sarokba szorítaná őket.Nem akarom senkinek a nézeteit megbántani,csak hangosan gondolkozom.Sokkal hasznosabb dolog,mint előre bedőlni bárminek is,jöjjön az akár a média, akár a történelemtudomány területéről vagy éppen a hatalmukat ily módon kiterjeszteni akarók részéről…

 

 Mesterházy Zsolt 2003.03.05 – 15:01
Hajlamos vagyok arra gondolni, hogy csak ott érdemes keresgélni, akik átvették az európai időszámítást. Akiknek saját egybefüggő időszámításuk ma is megvan, és ráadásul folyamatos is, azokat ez nem érintheti. Az ausztrál bennszülötteket pl. semmiben sem érinthették az európai ügyek Ausztrália ún. felfedezéséig, amikor kész naptárat kaptak. De mit is érdekli őket, hogy ezer éve ki mit tett.

 

 Petey 2003.03.05 – 10:36
Kívülállóként volt részem megismerni Illig úr nézeteit.Azontúl,hogy nem vagyok köszönőviszonyban az összeesküvés-elméletekkel,fölvetődött bennem egy kis probléma:mit kellene kezdeni a 614 és 911 közti azték,indiai,kínai,pápua-új guineai,mikronéziai,stb. történelemmel?Merthogy pontos írásos és régészeti emlékeink ebből a korból(is)fennmaradtak ezeken a helyeken.Nehezen tudnám lenyelni,hogy a pápai udvar totális hamisító-hulláma ide is elért,már csak azért sem,mert ezeknek a területeknek a nagy részét a gregorián naptárreform idején jóformán fel sem fedezték még az európaiak…

 

 Mesterházy Zsolt 2003.03.02 – 20:32
Cseke Bencének
Kedves Bence!
Feltett kérdéseid közül magam a másodikra tudok válaszolni. Akár a Szent Koronán, akár a szarvas szarvaiban az általad említett eszközt látni tévedés. A szarvas koronája évezredek óta Európában a kelta Anut, Danut, a magyar Boldogasszonyt, vagyis a Földanyát jelképezik. Nem véletlenül kerültek elő a kelta kurgánok tetejéről agancsok. Amúgy a szarvas ősidők óta eredeti napszimbólum is egyben. Ebben biztos lehetsz.
MZs

 

 Cseke Bence 2003.02.27 – 16:56
A Szent Koronával kapcsolatban lenne pár kérdés. Többedmagammal gondolkodtunk a dolgon, de mivel mi nem rendelkezünk ezen a téren elmélyült ismeretekkel, ezért csak kérdezni tudunk. Jelenleg így szócső vagyok…
1)
A honlapon megjelenő Pap Gábor által írt Szent Korona tanulmányt nézve: Van benne egy kép, ami 1440-re a Fugger-krónikába van datálva. Azon az oldalsó függők láncszerűek, és a függők vége olyan hurkolt, mint amilyen ma. A letölthető előadásban, és a Révai féle leíráshoz kapcsolódó rajzban viszont a függő drótszerű, a végén gömbalakú ékszerrel. Biztos, hogy ezutóbbi a jó, a hiteles, és nem a Fugger-féle ábrázolás? Milyen a két festményen az ábrázolás a “nagykárolyoson” és az “arturkirályoson”?
2)
Senki se vagye sértődési alapnak!!! Nézve a sámáni fejáket és a SzentKoronát: A sámáni fejéken egy őzagancs jelenik meg –> Hímábárzolás. A Szent Koronán (és itt ne sértődjön meg senki, mert meredek a gondolat) a mindenható Isten öléből mered ki a ferde kereszt, mint egy gigantikus fallosz. Dől Péter felé, és igy szabad utat ad Jézus és Mária között, és a Jánosi vizőntő eltolja magától.
Véletlen-e, tekinthető-e teremtési képnek ez, vagy pusztán csak egy rossz felvetés.
Hangsúlyozom, ezügyben sajna nincs welmélyült tanulmányom, sem akikkel erről beszélgettünk
Tisztelettel és szíves válaszokat várva: Cseke Bence

 

 Mesterházy Zsolt 2003.02.23 – 15:50
György Róbertnek
Felvetése érdekes, utánanézek a dolognak. Mindazonáltal nem lenne meglepő. Az ókori fényvallások mind szkíta gyökerűek voltak. Buddha, Zoroaszter és Jézus is ebbe az ívbe tartozik. Ha náluk a pártusokhoz vezető fonalat látni, az rendjén való dolog.

 

 György Róbert 2003.02.22 – 00:28
Figyelmes olvasója vagyok az oldalnak, és örülök, hogy ezek az ismeretek és problémák egyre nagyobb teret nyernek.

Ki is használom az alkalmat, hogy kérdezzek a “szőttesen” levő anyaggal kapcsolatba:
Mesterházy Zsolt A Magyar Szent Korona, az első keresztény ikonosztáz
című előadás első képén a Kr. e. VIII. századi tarquiniai sírfreskón egy fehérbőrű nőalak és egy vörösalakos férfi látható.
A figurák kéztartásai emlékeztetnek Buddhát ábrázoló képek és szobrok kéztartásaira. Én csak egy lelkes amatőr vagyok, de nem teljesen értem hogy kerül a kép alá a Fehérlófia és Fehérló felirat amik az azonos című meséből is ismerhetünk, illetve hogy jöhet össze a két dolog?

Nagyon izgalmas ezeken az oldalakon barangolni, köszönöm a helyenként megrendítő és megdöbbentő élményeket.

 

 Mesterházy Zsolt 2003.02.20 – 13:49
Dr. Székely Zsoltnak

Köszönettel vettem értékes megjegyzését. Engedelmével rövidesen kulcsot adunk megnyíló szakkutatói fórumunkhoz, hogy észrevételét bővebben is kifejthesse. Ha nagyobb terjedelmű cikket közölne, szívesen állunk rendelkezésére.

Cseke Bencének

Kívánsága a közeljövőben teljesül. Nemcsak a felsorolt kutatók, de mások is dolgoznak már kutatásainkkal összefüggő kérdéseken.

 

 Mesterházy Zsolt 2003.02.20 – 13:39
Varga Róbertnek:
Köszönet az elismerő sorokért. Mi nem járunk még olyan messze, mint Ön.
Illig és kollégái felvetését kutatandó kérdésként fogjuk fel, nem
bizonyosságként. Különösen pedig saját történelmi kérdéseinket
szeretnénk tisztábban látni.
Nyelvészeti felvetését továbbítjuk szakemberhez.
Joó Domonkosnak
Köszönjük a bíztatást.Németberta Péternek
Hogy az Arvisuráról másnak mi a véleménye, nem tudom (Illig biztosan
nem hallott róla). Csak magamért állhatok jót.
Azt gondolom, hogy metafizikus világunkban nem fogják forrásként
felhasználni. Adattengere bámulatos, de egyben hihetetlen is. Mégsem
gondolom, hogy ne lenne igaz. A magyar műveltségben néhány kutató
szerint gyakran előfordult, hogy emberek látókká váltak és ismeretlen
módon tudás birtokába kerültek. Vélhetően a könyv írójával is valami
hasonló történhetett.

Bajtai Zoltánnak
Javaslom, hdója 1 %-át a Miskolci Bölcsész Egyesületnek ajánlja fel,
Pap Gábor tanító úr ott a magyarságtudomány tanára.

http://www.kih.c3.hu/szpbp/adat/alma0380.html

 

 Kőhidi Tamás 2003.02.18 – 02:09
Továbbra is nagyon szép ez a honlap, jó az új szerkezet is. Apróság: jó lenne minden tanulmány szövegét a html megjelenítésnél keretbe tenni, mert pl. a Barbárok-e a szkíták? szövege túlságosan kifut a lap szélére.

 

 Cseke Bence 2003.02.17 – 08:23
Tisztelt Szerkesztőség, Tisztelt Honlapgazdák!

Ha lehetne kérni a video és hangtárat (s vele párhuzamosan a “szövegtárat”) legyenek oly szívesek és bővítsék többek közt Marton Veronika, Berényi László, Aradi Lajos, Végvári József, Tábori László, Szelestey László, Hajnal Gyöngyi és még sokan mások előadásaival.
Ezek az emberek szintén kiterjesztik az ember tudását a történelemről és a had/művészet történelemről.
S ráadásul sokan nem tudnak eljutni az előadásokra elfoglaltságok és távolságok miatt!!! Ők is szeretnék hallani, és újrahallani!!!

Tanítsanak, s asszem itt igaz az általunk nem szeretett Lenin mondás: Tanulni, Tanulni, Tanulni.
MERT VÉGRE VAN MIT TANULNUNK!!!

Köszönettel: Cseke Bence

 

 

 Dr. Székely Zsolt 2003.02.14 – 13:05
Tisztelt Szerkesztöség,
Nem régem értesültem honlapjukról és nagyon érdekesnek tartom, annál is inkább, mert délkelet erdélyi gyakorló régész vagyok és ezen új problémafelvetés nagyon elgondolkoztat. Délkelet Erdély településtörténetében a kora középkori leletanyagot bizánci érmekkel csak a K.u. V. sz-ig tudjuk pontosan datálni, a többi következtetések mind tipológiai összehasonlitásokon alapulnak. Avar, vagy avaroknak tulajdonitott leleteink jóformán elhanyagolhatóak, a gótok jelenléte is csak fibulákkal igazolható. Az ún. szláv-magyar együttélést bizonyitó leletek tulajdonképpen csak a vidék településtörténetének a biológiai folytonosságát húzzák alá. Véleményem szerint nemcsak a magyar östörténet, hanem a román őshonosságról kialakitott műhelyhipotézist is lényegesen megváltoztatja ez az elmélet.
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24